Algemene voorwaarden - Terms and Conditions

Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 -   Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 –  Overzicht
Artikel 3 -   Online winkelvoorwaarden
Artikel 4 -   Algemene voorwaarden
Artikel 5 -   Nauwkeurigheid, volledigheid en
                    tijdigheid van informatie
Artikel 6 -   Wijziging van de service en prijzen
Artikel 7 -   Producten of diensten
Artikel 8 -   Nauwkeurigheid van factuur- en               
                    accountinformatie
Artikel 9 -   Optionele hulpmiddelen
Artikel 10 - Links van derden
Artikel 11 - Gebruikersopmerkingen, feedback en
                    andere inzendingen
Artikel 12 - Persoonlijke informatie
Artikel 13 - Fouten, onjuistheden en weglatingen
Artikel 14 - Verboden gebruik
Artikel 15 - Disclaimer of garanties;
                    Beperking van aansprakelijkheid
Artikel 16 – Vrijwaring
Artikel 17 – Deelbaarheid
Artikel 18 – Beëindiging
Artikel 19 - Volledige overeenkomst
Artikel 20 - Toepasselijke wetten
Artikel 21 - Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Artikel 22 – Contactinformatie
Artikel 23 – Retourbeleid
Artikel 24 - Privacybeleid

Terms And Conditions

Index
Article 1 – Identity of the entrepreneur
Article 2 – Overview
Article 3 – Online Store Terms
Article 4 – General Conditions
Article 5 – Accuracy, Completeness and Timeliness
                  of Information
Article 6 – Modification to the Service and Prices
Article 7 – Products or Services
Article 8 – Accuracy of Billing and Account Information
Article 9 – Optional Tools
Article 10 – Third-party Links
Article 11 – User Comments, Feedback and
                     Other Submissions
Article 12 – Personal Information
Article 13 – Errors, Inaccuracies and Omissions
Article 14 – Prohibited Uses
Article 15 – Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability
Article 16 – Indemnification
Article 17 – Severability
Article 18 – Termination
Article 19 – Entire Agreement
Article 20 – Governing Laws
Article 21 – Changes to Terms and Conditions
Article 22 – Contact Information
Article 23 – Returns Policy
Article 24 – Privacy policy

 

 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Contactgegevens:
Naam: Matthijs de Die le Clercq (eigenaar)
E-mail: info@clercqmilitaria.nl
Telefoonnummer: op aanvraag
Zakelijk adres: op aanvraag

Betalingsinformatie:
KNAB
Iban: NL35 KNAB 0259 7556 72
BIC: KNABNL2H
Naam: Clercq Militaria


Andere informatie:
KVK-nummer: 75918188
Btw-nummer: NL003030909B38

 

 

Article 1: Identity of the entrepreneur

Contact information:
Name: Matthijs de Die le Clercq (owner)
Email: info@clercqmilitaria.nl
Phone number: on request
Business address: on request

 

Payment information:
KNAB
Iban: NL35 KNAB 0259 7556 72
Bic: KNABNL2H
Name: Clercq Militaria


Other information:

KVK-number: 75918188
VAT-number: NL003030909B38

 

Artikel 2: Overzicht

Deze website wordt beheerd door Clercq Militaria. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Clercq Militaria. Clercq Militaria biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en services die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen accepteert.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers of inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van services. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen, aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Jouwweb. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

Article 2: Overview

This website is operated by Clercq Militaria. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Clercq Militaria. Clercq Militaria offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and / or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Jouwweb. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

Artikel 3: Online winkelvoorwaarden
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent, of dat u de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent en dat u  ons uw toestemming heeft gegeven om uw minderjarige personen deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten). U mag geen wormen of virussen of code of destructieve aard verzenden. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

Article 3: Online Store Terms

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws). You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature. A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

Artikel 4: Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten of verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden te verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

Article 4: General Conditions

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

Artikel 5: Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

 

Article 5: Accuracy, Completeness and Timeliness of Information

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

Artikel 6: Wijziging van de service en prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 

Article 6: Modification to the Service and Prices

Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

Artikel 7: Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Houd er rekening mee dat de programma's die we gebruiken, zoals bijvoorbeeld Photoshop, kleine kleurverschillen kunnen veroorzaken met het echte item in de hand. We kunnen ook niet garanderen dat de weergave van alle kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet, of dat fouten in de service worden gecorrigeerd.

 

Over het algemeen verzenden wij onze artikelen over de hele wereld. Maar als koper bent u verantwoordelijk om de wetten in uw land te kennen. Bijvoorbeeld op het gebied van bajonetten. We hebben ook verhalen gehoord over Duitse verzamelobjecten die door de douane zijn vernietigd, wij als bedrijf zijn in deze gevallen niet verantwoordelijk.

 

Article 7: Products or Services

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.

We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. Please mind that the programms we use, such as e.g Photoshop, may cause little colordifferences with the real item in hand. We also cannot guarantee that your computer monitor’s display of any color will be accurate.

We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the service will be corrected.

 

In general we ship our items over the whole world. But, as a buyer you are responsible to know the laws in your country. For example regarding bajonets. We have also heard stories about German collecitbles being destroyed by customs, we as a company are not responsible in these cases.

 

Artikel 8: Nauwkeurigheid van factuur- en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en - indien door u gekozen en door ons overeengekomen als betaalmethode - creditcardnummers en vervaldatums onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

 

Article 8: Accuracy of Billing and Account Information

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and – when chosen by you and agreed upon by us as payment method – credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

 

Artikel 9: Optionele hulpmiddelen

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben noch enige controle of input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of voortvloeiend uit uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

 

Article 9: Optional Tools

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

Artikel 10: Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

Article 10: Third-party Links

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.

Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party’s policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

 

Artikel 11: Gebruikersopmerkingen, feedback en andere inzendingen

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u aan ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom van deze partij of deze Servicevoorwaarden schendt .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

 

Article 11: User Comments, Feedback and Other Submissions

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‘comments’), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

 

Artikel 12: Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Zie onderstaand artikel 24 om ons privacybeleid te bekijken.

 

Article 12: Personal Information

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

 

Artikel 13: Fouten, onjuistheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

Article 13: Errors, Inaccuracies and Omissions

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

 

Artikel 14: Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, beschadigen, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

 

Article 14: Prohibited Uses

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

 

Artikel 15: Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

 

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op uw eigen risico is. De service en alle producten en services die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn Clercq Militaria, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde partijen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de services of producten die zijn aangeschaft met de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan ​​door de wet.

 

Article 15: Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Clercq Militaria, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

 

Artikel 16: Vrijwaring

U stemt ermee in Clercq Militaria en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden, onschadelijk voor elke claim of eis, waaronder redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

 

Article 16: Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless Clercq Militaria and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

 

Artikel 17: Deelbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

Article 17: Severability

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

 

Artikel 18: Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als u vermoedt dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) kan weigeren.

 

Article 18: Termination

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

 

Artikel 19: Volledige overeenkomst

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling in.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegenover de opstellende partij.

 

Article 19: Entire Agreement

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

 

Artikel 20: Toepasselijke wetten

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

 

Article 20: Governing Laws

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Holland.

 

Artikel 21: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

 

Article 21: Changes to Terms and Conditions

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

Artikel 22: Contactinformatie

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@clercqmilitaria.nl.

 

Article 22: Contact Information

Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@clercqmilitaria.nl.

 

Artikel 23: Retourbeleid

Retourbeleid
Ons beleid duurt 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat als waarin u het heeft ontvangen. U kunt uw artikelen alleen retourneren als het artikel anders is dan beschreven. Foto's maken ook deel uit van de beschrijving van mijn artikelen. Ik beschrijf en fotografeer mijn items altijd zo goed mogelijk om ervoor te zorgen dat je precies ziet wat je krijgt.

Verschillende soorten goederen zijn vrijgesteld van teruggave:
- Cadeaubonnen
- Uitverkoopartikelen

Om uw retour te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig. Er zijn bepaalde situaties waarin alleen gedeeltelijke restituties worden toegekend: (indien van toepassing)

- Elk item dat niet in zijn originele staat is, beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout.
- Elk item dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd

Restituties (indien van toepassing)
Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te melden dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Als u wordt goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode toegepast.

Te late of ontbrekende terugbetalingen
(indien van toepassing)

Als u nog geen teruggave heeft ontvangen, controleert u eerst opnieuw uw bankrekening.

Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel wordt geboekt.

Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt geboekt.

Als je dit alles hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via info@clercqmilitaria.nl.

Uitverkoopartikelen (indien van toepassing)
Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen artikelen niet worden terugbetaald.

Ruilen (indien van toepassing)
We vervangen items alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als u het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op info@clercqmilitaria.nl

Geschenken
Als het artikel is gemarkeerd als een geschenk bij aankoop en rechtstreeks naar u verzonden, ontvangt u een geschenkwaarde voor de waarde van uw retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, ontvangt u een cadeaubon.

Als het artikel bij aankoop niet als cadeau was gemarkeerd, of als de cadeaugever de bestelling naar zichzelf heeft verzonden om u later te geven, sturen wij een terugbetaling naar de cadeaugever en hij zal uw retour vernemen.

Verzenden
U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van retourzending van uw terugbetaling afgetrokken.

Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw geruilde product u bereikt, variëren.

Indien uw pakje retour komt wegens een fout adres of niet thuis dan is herverzending mogelijk, hierbij betaald u zelf de verzendkosten.

Article 23: Returns Policy

Return Policy
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. You may only return your items if the item is different then described. Pictures are also a part of the description of my items. I always describe and photograph my items the best I can to make sure you get exactly what you see.

Several types of goods are exempt from being returned:
- Gift cards

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase. There are certain situations where only partial refunds are granted: (if applicable)
- Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
- Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@clercqmilitaria.nl.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@clercqmilitaria.nl

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

 

Shipping
You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If your package comes back due to a wrong address or from not being home then resending is possible, you pay the shipping costs yourself.

Artikel 24: Privacybeleid

Over ons privacybeleid
Clercq Militaria vindt uw privacy belangrijk. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (verbetering van) onze diensten en we behandelen de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 oktober 2019, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens mogelijk met derden kunnen worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Algemeen doel van de verwerking
We gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om u later te contacteren - anders dan op uw verzoek - zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allemaal vertrouwelijk gehouden op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze services verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

 

Mollie-betaling
We gebruiken het Mollie-platform om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de delen van de diensten van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan ​​door de wettelijke voorwaarden.

 

Deelname aan belasting- en strafrechtelijk onderzoek
In dergelijke gevallen kan Clercq Militaria worden gehouden op basis van een wettelijke verplichting om uw gegevens te delen in verband met overheidsbelasting of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zijn we verplicht om uw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken. Als u ons dit aangeeft, zullen wij dit ook als een verzoek beschouwen om te vergeten. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen bewaren met uw (persoons) gegevens, dus we bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter niet langer toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij hebben geproduceerd in verband met uw opdracht.

 

Uw rechten
Op basis van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u een beroep kunt doen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe kopieën en kopieën van uw gegevens alleen naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om uzelf te identificeren. We houden een administratie bij van voltooide verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving beheren we anonieme gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in de machine-leesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen gebruiken.

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonlijke gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben, met het ons bekende e-mailadres, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie
U hebt altijd het recht om de gegevens te krijgen die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die hiernaar herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek bij ons indienen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd op het ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt altijd het recht om de gegevens te beperken die wij verwerken of die verband houden met uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek bij ons indienen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het ons bekende e-mailadres dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten uitvoeren door een andere partij. U kunt daartoe een verzoek bij ons indienen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of kopieën van alle informatie over u die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in een dergelijk geval niet langer de service kunnen voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en andere rechten
In dergelijke gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door of namens Clercq Militaria. Als u bezwaar maakt, stoppen we de gegevensverwerking onmiddellijk in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en / of kopieën van gegevens die wij verwerken of aan u ter beschikking hebben gesteld en vervolgens de verwerking permanent beëindigen. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact met ons op voor privacyzaken.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de "Analytics" -service. We gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Van deze ene processor kan worden geëist dat hij toegang geeft tot deze gegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. We hebben Google het gebruik van analyse-informatie voor andere Google-services niet toegestaan.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we al verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, stellen we u hiervan per e-mail op de hoogte.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: info@clercqmilitaria.nl

Article 24: Privacy Policy

About our Privacy Policy
Clercq Militaria cares about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and we handle the information we have collected about you and your use of our services. We never make your data available to third parties for commercial purposes.

The starting date for the validity of these conditions is 1 October 2019, with the publication of a new version the validity of all previous versions is canceled. This Privacy Policy describes what information about you is collected by us, where this data is used for and with whom and under what conditions this data can possibly be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide us.

If you have any questions about our privacy policy, please contact us trough the contact form.

General purpose of the processing
We only use your data for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share information with us and we use this information to contact you at a later date – other than at your request – we will ask you explicitly for this. Your information will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties have all been kept confidential on the basis of the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

Automatically collected data
Data that is automatically collected by our website is processed with the aim of further improving our services. This information (eg your IP address, web browser and operating system) is not personal data.

Mollie Payment
We use the Mollie platform to handle a (part of) the payments in our webshop. Mollie processes your name, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. All the above-mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie’s services for which they engage third parties. Mollie does not store your data for longer than is permitted by the legal terms.

Participation in tax and criminal investigation
In such cases, Clercq Militaria can be held on the basis of a legal obligation to share your data in connection with government tax or criminal investigations. In such a case, we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.

Retention periods
We keep your information as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also consider this as a request to be forgotten. On the basis of applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable term runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced in connection with your assignment.

Your rights
On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to the personal data that are processed by or on behalf of us. We explain below which rights these are and how you can invoke these rights. In principle, in order to prevent abuse, we will send copies and copies of your data only to your already known e-mail address. In the event that you wish to receive the data at another e-mail address or for example by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests, in the case of a request for forgiveness we administer anonymous data. You will receive all copies and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems.

You have the right to file a complaint with the Dutch Autoriteit Persoonsgegevens at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Right of inspection
You always have the right to inspect the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data, with the e-mail address known to us, stating the category under which we have stored this data.

Rectification right
You always have the right to have the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to this. You can submit a request to that effect to us. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation that the details have been changed on the e-mail address known to us.

Right to restriction of processing
You always have the right to limit the data that we process or have related to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to us. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address known to us that the data until you cancel the restriction will no longer be processed.

 

Right of transferability
You always have the right to have the data that we process or have processed and that relate to your person or that can be traced back to you, performed by another party. You can submit a request to that effect to us. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all information about you that we have processed or that have been processed by us by other processors or third parties on the e-mail address known to us. In all likelihood, we will no longer be able to continue the service in such a case, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.

 

Right of objection and other rights
In such cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Clercq Militaria. If you object, we will immediately stop the data processing pending the settlement of your objection. If your objection is well-founded, we will make copies and / or copies of data that we process or have made available to you and then permanently discontinue the processing. You also have the right not to be subject to automated individual decision making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you are of the opinion that this is the case, please contact us for privacy matters.

 

Google Analytics
Through our website, cookies are placed from the American company Google as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. This one processor may be required to provide access to these data on the basis of applicable laws and regulations. We did Google not allow the use of analytics information for other Google services.

Changes to the privacy policy
We reserve the right to change our privacy policy at any time. On this page you will always find the most recent version. If the new privacy policy affects the way in which we process already collected data relating to you, we will notify you by e-mail.

Questions and feedback
We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us: info@clercqmilitaria.nl

If you have trouble making an order, please follow the instructions in the file to the right.