Privacy

Privacybeleid

Privacy Policy

Over ons privacybeleid
Clercq Militaria vindt uw privacy belangrijk. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (verbetering van) onze diensten en we behandelen de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 oktober 2019, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens mogelijk met derden kunnen worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

About our Privacy Policy
Clercq Militaria cares about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and we handle the information we have collected about you and your use of our services. We never make your data available to third parties for commercial purposes.

The starting date for the validity of these conditions is 1 October 2019, with the publication of a new version the validity of all previous versions is canceled. This Privacy Policy describes what information about you is collected by us, where this data is used for and with whom and under what conditions this data can possibly be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide us.

If you have any questions about our privacy policy, please contact us trough the contact form.

Algemeen doel van de verwerking
We gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om u later te contacteren - anders dan op uw verzoek - zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allemaal vertrouwelijk gehouden op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

General purpose of the processing
We only use your data for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share information with us and we use this information to contact you at a later date – other than at your request – we will ask you explicitly for this. Your information will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties have all been kept confidential on the basis of the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze services verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Automatically collected data
Data that is automatically collected by our website is processed with the aim of further improving our services. This information (eg your IP address, web browser and operating system) is not personal data.

Mollie-betaling
We gebruiken het Mollie-platform om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de delen van de diensten van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan ​​door de wettelijke voorwaarden.

Mollie Payment
We use the Mollie platform to handle a (part of) the payments in our webshop. Mollie processes your name, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. All the above-mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie’s services for which they engage third parties. Mollie does not store your data for longer than is permitted by the legal terms.

Deelname aan belasting- en strafrechtelijk onderzoek
In dergelijke gevallen kan Clercq Militaria worden gehouden op basis van een wettelijke verplichting om uw gegevens te delen in verband met overheidsbelasting of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zijn we verplicht om uw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Participation in tax and criminal investigation
In such cases, Clercq Militaria can be held on the basis of a legal obligation to share your data in connection with government tax or criminal investigations. In such a case, we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken. Als u ons dit aangeeft, zullen wij dit ook als een verzoek beschouwen om te vergeten. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen bewaren met uw (persoons) gegevens, dus we bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter niet langer toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij hebben geproduceerd in verband met uw opdracht.

Retention periods
We keep your information as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also consider this as a request to be forgotten. On the basis of applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable term runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced in connection with your assignment.

Uw rechten
Op basis van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u een beroep kunt doen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe kopieën en kopieën van uw gegevens alleen naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om uzelf te identificeren. We houden een administratie bij van voltooide verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving beheren we anonieme gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in de machine-leesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen gebruiken.

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonlijke gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Your rights
On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to the personal data that are processed by or on behalf of us. We explain below which rights these are and how you can invoke these rights. In principle, in order to prevent abuse, we will send copies and copies of your data only to your already known e-mail address. In the event that you wish to receive the data at another e-mail address or for example by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests, in the case of a request for forgiveness we administer anonymous data. You will receive all copies and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems.

You have the right to file a complaint with the Dutch Autoriteit Persoonsgegevens at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Inzagerecht
U hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben, met het ons bekende e-mailadres, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Right of inspection
You always have the right to inspect the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data, with the e-mail address known to us, stating the category under which we have stored this data.

Recht op rectificatie
U hebt altijd het recht om de gegevens te krijgen die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die hiernaar herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek bij ons indienen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd op het ons bekende e-mailadres.

Rectification right
You always have the right to have the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to this. You can submit a request to that effect to us. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation that the details have been changed on the e-mail address known to us.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt altijd het recht om de gegevens te beperken die wij verwerken of die verband houden met uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek bij ons indienen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het ons bekende e-mailadres dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Right to restriction of processing
You always have the right to limit the data that we process or have related to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to us. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address known to us that the data until you cancel the restriction will no longer be processed.

Recht op overdraagbaarheid
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten uitvoeren door een andere partij. U kunt daartoe een verzoek bij ons indienen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of kopieën van alle informatie over u die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in een dergelijk geval niet langer de service kunnen voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Right of transferability
You always have the right to have the data that we process or have processed and that relate to your person or that can be traced back to you, performed by another party. You can submit a request to that effect to us. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all information about you that we have processed or that have been processed by us by other processors or third parties on the e-mail address known to us. In all likelihood, we will no longer be able to continue the service in such a case, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.

Recht van bezwaar en andere rechten
In dergelijke gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door of namens Clercq Militaria. Als u bezwaar maakt, stoppen we de gegevensverwerking onmiddellijk in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en / of kopieën van gegevens die wij verwerken of aan u ter beschikking hebben gesteld en vervolgens de verwerking permanent beëindigen. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact met ons op voor privacyzaken.

Right of objection and other rights
In such cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Clercq Militaria. If you object, we will immediately stop the data processing pending the settlement of your objection. If your objection is well-founded, we will make copies and / or copies of data that we process or have made available to you and then permanently discontinue the processing. You also have the right not to be subject to automated individual decision making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you are of the opinion that this is the case, please contact us for privacy matters.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de "Analytics" -service. We gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Van deze ene processor kan worden geëist dat hij toegang geeft tot deze gegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. We hebben Google het gebruik van analyse-informatie voor andere Google-services niet toegestaan.

Google Analytics
Through our website, cookies are placed from the American company Google as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. This one processor may be required to provide access to these data on the basis of applicable laws and regulations. We did Google not allow the use of analytics information for other Google services.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we al verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, stellen we u hiervan per e-mail op de hoogte.

Changes to the privacy policy
We reserve the right to change our privacy policy at any time. On this page you will always find the most recent version. If the new privacy policy affects the way in which we process already collected data relating to you, we will notify you by e-mail.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: info@clercqmilitaria.nl

Questions and feedback
We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us: info@clercqmilitaria.nl